Skip to main content

Standard Terms & Conditions of the Sale of Goods and Services

Lumosigns, gevestigd en kantoorhoudend te Ulft, Nederland.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lumosigns hierna te noemen Lumosigns International Ulft B.V. enerzijds en haar wederpartij / koper anderzijds. Lumosigns zal deze voorwaarden aan al haar bestendige relaties ter hand stellen en van deze toepasselijkheid melding maken. 

1.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever c.q derde prevaleren de voorwaarden van Lumosigns 

Artikel 2: Aanbieding

2.1 Ieder aanbod van Lumosigns is vrijblijvend; zij is geldig gedurende 2maanden, tenzij anders aangegeven. 

2.2 De in aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie voor-komende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, bereke-ningen, maten en gewichtsopnames zijn voor Lumosigns niet bindend. 

2.3 Geringe in de handel gebruikelijkerwijs toelaatbaar geoordeelde of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht worden voorbehouden. 

Artikel 3: Prijs

3.1 Iedere vermelde prijs geldt af magazijn Ulft, Nederland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst een of meer der kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit in gevolg voorzienbare omstandigheden – is Lumosigns Ulft B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. 

Artikel 4: Levering

4.1 Verkoop / levering geschiedt behoudens anders luidend beding voetstoots en geeft de koper derhalve geen aanspraak jegens Lumosigns Ulft B.V. uit hoofde van dwaling / non conformiteit. 

4.2 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn Ulft. 

Artikel 5: Levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de koper Lumosigns schriftelijk in gebreke te stellen. Het is Lumosigns toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Lumosigns bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Lumosigns geleverde zaken blijven het eigendom van Lumosigns totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Lumosigns gesloten overeenkomsten is nagekomen: 

• betaling van de koopsom met betrekking tot de geleverde / te leveren letters. 

• voldoening van de vordering wegens niet-nakoming door de koper. 

6.2 Door Lumosigns afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd het geleverde te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

6.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat 

hij zulks niet zal doen, is Lumosigns gerechtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derde, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 

6.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Lumosigns Ulft B.V. hiervan zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

6.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Lumosigns Ulft B.V. : 

• alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Lumosigns International Ulft B.V. op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. 

• de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Lumosigns Ulft B.V. geleverde zaken te verpanden aan Lumosigns Ulft B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. 

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken aan het eigendom van Lumosigns; 

• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Lumosigns te bescherming van eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 7: Gebreken

7.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. De koper dient na te gaan of de juiste zaken zijn geleverd of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en/of de afgeleverde zaken voldoen aan een overeengekomen kwaliteit. Lumosigns staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen zelfs niet indien het doel aan Lumosigns is kenbaar gemaakt, tenzij zulks uitdrukkelijk door Lumosigns Ulft B.V. bij de koop is overeengekomen. Lumosigns B.V. geeft geen garantie voor technische adviezen en ondersteuning. 

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Lumosigns te melden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Lumosigns Ulft B.V. terzake van die gebreken of tekortkomingen vervalt. 

7.3 Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de koper binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan Lumosigns te melden doch niet later dan 1 jaar na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Lumosigns terzake van bedoelde gebreken of tekortkomingen vervalt. De koper dient aan te tonen dat het gebrek of de tekortkoming uitsluitend of overwegend is opgetreden als direct gevolg van materiaal en/of fabricagefouten. 

7.4 Indien Lumosigns aansprakelijkheid voor gebreken of tekortkomingen erkent is zij gerechtigd ter harer keuze de zaken te herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Kosten voor montage en demontage zijn voor rekening van de koper. 

7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren. 

7.6 Koper heeft geen aanspraak op garantie wegens gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling of andere omstandigheden buiten controle van Lumosigns 

7.7 Gedurende de tijd dat de koper in gebreke is met de uitvoering van diens contractuele verplichtingen jegens Lumosigns is iedere aanspraak op garantie opgeschort. 

7.8 Voldoening aan deze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Lumosigns Ulft B.V. Indien Lumosigns desondanks tot vergoeding van schade gehouden wordt geacht, zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt. 

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling door koper dient te geschieden zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigd bedrag ten gunste van Lumosigns Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente plus twee. 

8.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper, daaronder begrepen aanvragen daartoe ten laste van of door de koper, zullen verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 

8.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een recentere factuur. 

8.4 De koper is niet bevoegd de betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening met een vordering welke de koper meent te hebben op Lumosigns Ulft B.V. is uitgesloten. 

Artikel 9: Incassokosten

9.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd: 

• over de eerste € 3.000,- 15% 

• over het meerdere tot € 6.000,- 10% 

• over het meerdere tot € 15.000,- 8% 

• over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

• over het meerdere 3% 

Indien Lumosigns aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

9.2 De koper is jegens Lumosigns de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Lumosigns en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in ongelijk wordt gesteld. 

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Lumosigns Ulft B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: 

• situaties, die verband houden met het weer of weersinvloeden; 

• stakingen in andere bedrijven dan die van Lumosigns Ulft 

B.V. alsmede wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Lumosigns 

International Ulft B.V. ; 

• een algemeen gebrek aan hetgeen voor het tot stand brengen van de overeengekomen 

prestatie noodzakelijk is; 

• niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Lumosigns afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen. 

10.2 Lumosigns heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lumosigns haar verbintenis had moeten nakomen. 

10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lumosigns International Ulft B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lumosigns Ulft B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

10.4 Indien Lumosigns bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 11: Geschilbeslechting

11.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Lumosigns Ulft B.V., in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Lumosigns blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasbare internationale verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Lumosigns en koper is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het “Verdrag der Verenigde Naties, inzake in internationale koopovereenkomst betreft de roerende zaken”(GISG) . 

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden

13.1 Lumosigns is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Lumosigns zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.